Služby

PRODUKCIA - PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • vystavené faktúry – vedená kniha odoslaných faktúr /Kniha pohľadávok/
 • spracované prijaté faktúry – vedená kniha došlých faktúr /Kniha záväzkov/
 • spracované bankové výpisy
 • spracované resp. aj vystavené pokladničné doklady – vedená pokladničná kniha /tvorba kópií dokladov strácajúcich svoju kvalitu/
 • vedená Kniha pokladnice a celková evidencia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou /ERP/
 • vykonané fyzické inventúry pokladní v zmysle zákona
 • spracované interné doklady, ostatné záväzkové a pohľadávkové doklady
 • vystavené majetkové karty – vedená kniha majetku
 • spracované odpisy a odpisové plány /účtovné, daňové/
 • spracovaná evidencia vozidiel – vedené knihy jázd vozidiel, evidencia vodičov
 • spracované cestovné príkazy – vedená kniha náhrad
 • spracovaný podklad k vystaveniu daňového priznania DPH, k vystaveniu Súhrnného výkazu DPH, k vystaveniu daňového priznania k Dani z motorových vozidiel – viď. naša služba Daňovníctvo
 • vykonaná ročná účtovná závierka – dokladová inventúra stavu jednotlivých účtov účtovnej osnovy, fyzická inventúra pokladní, uzávierky všetkých kníh, uzávierka pokladní, bankových výpisov, kontrola účtovného denníka, spracované účtovné výkazy a prílohy, ktoré sú súčasťou daňového priznania – viď. naša služba Daňovníctvo
 • spracované interné účtovné štatistiky
 • spracovaná účtovná archivácia a účtovné smernice

Po dohode s Vami, spracovanie účtovných dokladov vykonáme na našom, či Vašom programovom vybavení. Nami používaný SW je MoneyS3.

Taktiež vedenie účtovníctva vykonáme v priestoroch Vašej ekonomickej kancelárie, alebo u nás, podľa toho ako Vám to vyhovuje.

Účtovné elektronické výstupy, ako sú napr. účtovné knihy /kniha došlých, odoslaný faktúr, pokladničná kniha, kniha majetku/, výkazy /Súvaha, Výkaz ziskov a strát/, vyžiadané prehľady, účtovné doklady /vystavené, prijaté faktúry, interné, či pokladničné doklady/, inventúry /dokladová či fyzická/ ... Vám môžu byť zasielané elektronicky cez zaručený elektronický podpis.

Všetky účtovné služby spojené s vedením podvojného účtovníctva realizujeme v zmysle platnej účtovnej a daňovej legislatívy slovenskej resp. českej republiky.

PRODUKCIA - JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • vystavené faktúry – vedená kniha odoslaných faktúr /Kniha pohľadávok/
 • spracované prijaté faktúry – vedená kniha došlých faktúr /Kniha záväzkov/
 • spracované bankové výpisy
 • spracované resp. aj vystavené pokladničné doklady – vedená pokladničná kniha /tvorba kópií dokladov strácajúcich svoju kvalitu/
 • vedená Kniha pokladnice a celková evidencia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou /ERP/
 • vykonané fyzické inventúry pokladní v zmysle zákona
 • spracované ostatné doklady
 • spracovaný a vedený peňažný denník
 • vystavené majetkové karty – vedená kniha majetku
 • spracované odpisy a odpisové plány /účtovné, daňové/
 • spracovaná evidencia vozidiel – vedené knihy jázd vozidiel, evidencia vodičov
 • spracované cestovné príkazy – vedená kniha náhrad
 • spracovaný podklad k vystaveniu daňového priznania DPH, k vystaveniu Súhrnného výkazu DPH, k vystaveniu daňového priznania k Dani z motorových vozidiel – viď. naša služba Daňovníctvo
 • vykonaná ročná účtovná závierka – fyzická inventúra pokladní, uzávierky všetkých kníh, uzávierka pokladní, bankových výpisov, kontrola peňažného denníka, spracované účtovné prehľady, ktoré sú súčasťou daňového priznania – viď. naša služba Daňovníctvo
 • spracované interné účtovné štatistiky
 • spracovaná účtovná archivácia a účtovné smernice

Po dohode s Vami, spracovanie účtovných dokladov vykonáme na vlastnom programovom vybavení / MoneyS3/ alebo na Vašom SW.

Taktiež vedenie účtovníctva vykonáme v priestoroch Vašej ekonomickej kancelárie, alebo u nás, podľa toho ako Vám to vyhovuje.

Účtovné elektronické výstupy, ako sú napr. účtovné knihy /kniha došlých, odoslaný faktúr, pokladničná kniha, kniha majetku/, vyžiadané prehľady, účtovné doklady /vystavené, prijaté faktúry, interné, či pokladničné doklady/, fyzické inventúry ... Vám môžu byť zasielané elektronicky cez zaručený elektronický podpis.

Všetky účtovné služby spojené s vedením jednoduchého účtovníctva realizujeme v zmysle platnej účtovnej a daňovej legislatívy slovenskej resp. českej republiky.

PRODUKCIA – DAŇOVNÍCTVO
 • vystavené mesačné, či štvrťročné daňové priznanie DPH
 • vystavený mesačný, či štvrťročný Súhrnný výkaz DPH
 • vystavené ročné daňové priznanie Dane z motorových vozidiel /vykonaný dohľad nad preddavkovými platbami/
 • vystavené daňové priznanie Dane z príjmu právnických osôb spolu so všetkými výkazmi a prílohami v zmysle zákona
 • vystavené daňové priznanie Dane z príjmu fyzických osôb typ B – SZČO /jednoduché účtovníctvo/
 • vystavené daňové priznanie Dane z príjmu fyzických osôb typ A – zamestnanci a ostatní v zmysle zákona
 • vystavený mesačný Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ
 • vystavené ročné Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 • vystavené daňové priznanie k Dani z nehnuteľností
 • spracujeme ostatné Oznamy v zmysle daňových zákonov

Všetky daňové priznania sme schopný za Vás podať prostredníctvom nášho zaručeného elektronického podpisu. Taktiež v prípade Vašej potreby sprostredkujeme komunikáciu s Daňovým, či v Českej republike Finančným úradom. Vykonáme prípravu účtovných dokladov ku kontrole, spracujeme preberacie protokoly, zúčastníme sa kontrolného konania.

Všetky daňové priznania vystavujeme v zmysle platnej daňovej legislatívy slovenskej resp. českej republiky.

PRODUKT
 • spracované mzdové podklady
 • výpočet miezd
 • spracované mzdové odvody, elektronicky podané mesačné výkazy jednotlivým poisťovniam
 • spracovaný výpočet a vedená evidencia tvorby a čerpania Sociálneho fondu
 • spracované preddavky na daň z príjmov, zrážkovej dane, ich ročné zúčtovania
 • elektronicky podaný kvartálny prehľad o zrazených preddavkoch na daň
 • elektronicky podané ročné hlásenie pre daňový úrad
 • zaregistrovaný zamestnanci do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • spracované ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • elektronicky podané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vystavené všetky mzdové potvrdenia zamestnancom
 • komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom na základe splnomocnenia klienta, účasť na kontrolách
 • spracované mzdové štatistické výkazy pre úrady, ako aj interné mzdové štatistiky
 • vypracované mzdové smernice spoločnosti
 • aktuálne vedená mzdová agenda každého zamestnanca

Výpočet miezd s výstupmi môžeme spracovať na vlastnom, resp. Vašom programovom vybavení, podľa Vášho želania. Rovnako je aj vecou vzájomnej dohody, kde budú služby vykonané, či v našich, či vo Vašich kancelárskych priestoroch.

Mzdové služby pre Vás vykonáme v zmysle platnej mzdovej legislatívy slovenskej, či českej republiky, v nadväznosti na systém odmeňovania Vašej spoločnosti.

Prostredníctvom nášho zaručeného elektronického podpisu podáme za Vás elektronicky všetky mzdové dokumenty jednotlivým úradom.

PRODUKT
 • podľa Vašich potrieb vykonané dosadenia správneho človeka na správne miesto tzn. výber a zaškolenie na post
 • založená personálna agenda pri nástupe zamestnanca – elektronicky podané prihlášky, uložené všetky potrebné potvrdenia, oprávnenia
 • ukončená personálna agenda pri výstupe zamestnanca – elektronicky podané odhlášky, Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, vystavený Zápočtový list a potvrdenia o príjme
 • spracovaný pracovný poriadok spoločnosti, ako aj ostatné personálne smernice
 • vystavené pracovné zmluvy a dohody
 • spracované hlásenia a zmeny voči poisťovniam
 • vystavené personálne potvrdenia zamestnancom
 • spracovaný návrh a nastavený systém zaškoľovania na posty v spoločnosti
 • spracované interné personálne štatistiky
 • spracovaný návrh a nastavený systém odmeňovania na základe produkcie
 • komunikácia s Inšpektorátom práce a ostatnými úradmi v personálnej oblasti na základe splnomocnenia klienta, účasť na kontrolách

Personálnu evidenciu spracujeme Vašim, alebo naším programovým vybavením a to vo Vašich, či našich priestoroch, všetko podľa vzájomnej dohody.

Personálne služby pre Vás vykonáme v zmysle platnej legislatívy slovenskej, či českej republiky, v nadväznosti na systém odmeňovania Vašej spoločnosti.

Prostredníctvom nášho zaručeného elektronického podpisu podáme za Vás elektronicky všetky personálne žiadosti, potvrdenia, oznámenia a iné tlačivá jednotlivým úradom.

PRE FIRMY - PODNIKATEĽOV
 • vypracovaná Nákladová a výnosová analýza minulých období spoločnosti
 • spracovaný prehľad toku hotovosti spoločnosti tzv. Cash - flow plán
 • spracovaný Finančný plán, Investičný plán
 • pri spracovaní finančných analýz vykonaná kontrola požadovanej časti agendy spoločnosti – účtovníctvo, mzdy, skladové hospodárstvo, výroba, kontrola ...
 • vypracovaný návrh cenotvorby na základe analýz, analýzy ziskovosti a predpokladov
 • vypracovaný návrh daňovej a odvodovej optimalizácie spoločnosti
 • spracované štatistické výkazy a hlásenia pre Národnú banku Slovenska, Štatistický úrad, Colný úrad - Intrastat

Podľa Vašich potrieb vypracujeme analýzy ako aj plány na Vami zvolené obdobie, na základe Vami poskytnutých podkladov, alebo nami skontrolovaných účtovných dokladov z predchádzajúcich období. Návrhy a odsúhlasené plány na Vami zadané obdobie prenesieme do života a vyhodnotíme skutočnosťou. Pomôžeme Vám na ceste k finančnej nezávislosti a na ceste k spokojnosti z prosperity Vašej spoločnosti.

PRE OBČANOV - NEPODNIKATEĽOV
 • spracovaný rodinný plán toku hotovosti a finančný plán
 • vykonané osobné finančné poradenstvo – konzultácia

Odhalíme silné a slabé stránky Vašej domácnosti s následným návrhom riešenia k ozdraveniu jej finančnej situácie.

PRODUKT
 • založená spoločnosť
 • zriadená živnosť
 • vypracované obchodné, nájomné, pracovné zmluvy a dohody, zápisnice z Valného zhromaždenia, rokovaní a porád
 • spracovaná došlá a odoslaná pošta, návrh systému príručného archívu
 • komunikácia so Živnostenským úradom, Obchodným registrom, Colným úradom, Inšpektorátom
 • vypracovaný archivačný poriadok a plán spoločnosti, zriadený a komplexne spracovaný archív spoločnosti
 • spracovaná evidencia prijatých a vystavených zmlúv, návrh systému príručného archívu
 • spracované ostatné interné firemné smernice, oznámenia, či príkazy
 • spracované a sledované interné štatistky produkcie požadované klientom
 • vykonané prieskumy podľa potrieb klienta s definovaným cieľ
 • akcie public relations pre verejnosť internú ako aj externú

Pomôžeme Vám aj s inými službami, ktoré pre Vás znamenajú odbremenenie od administratívy.

INTERNÉ PREDNÁŠKY – UŠITÉ NA MIERU OBJEDNÁVATEĽA
 • Time management
 • Manažérsky controlling
 • Základy ekonómie, účtovníctva a daní pre manažérov na neekonomických postoch
 • Finančné plánovanie
 • Personalistika

Podľa Vašich potrieb „na mieru“ Vašej spoločnosti spracujeme obsah dohodnutej témy a vykonáme prípravu na prednášku. Prednášky zabezpečujeme v rozsahu jedného až troch dní, a to s ohľadom na tému, s ohľadom na počet poslucháčov, podľa hĺbky a detailov znalostí, ktoré má absolvent prednášky ovládať.

PREDNÁŠKY PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
PRODUKT
 • nastavený systém agendy odberateľov
 • spracované všetky druhy obchodných zmlúv
 • nastavený systém reportov predajcov, obchodných zástupcov, či dílerov
 • vykonaná kontrola cenotvorby – kalkulácií výrobkov, tovarov, či služieb
 • vystavené faktúry predaja
 • spracované skladové hospodárstvo pre výrobu /skladová karta, príjemky, výdajky, prevodky, zákazky, inventúry/
 • nastavený veľkoobchodný systém predaja – skladové hospodárstvo
 • nastavený maloobchodný systém predaja – skladové hospodárstvo
 • vykonané marketingové prieskumy podľa potrieb klienta s definovaným cieľ, účelom, cieľovou skupinou
 • zabezpečené akcie pre verejnosť, či už interné – pre zamestnancov / ich rodiny/ ako aj externé – za účelom predaja /výstavy, ochutnávky, súťaže .../, za účelom zviditeľniť sa, za účelom upevnenia vzťahov s klientmi, za účelom oslovenia potenciálnych klientov, za účelom predstavenia nového produktu ...
 • nastavený systém sledovania interných štatistík oddelenia marketingu
 • spracované interné smernice potrebné pre marketing

Po analýze stavu systému predaja vo Vašej spoločnosti spracujeme pre Vás návrh a nastavíme Vami podporené riešenie. Prepojíme Vaše skladové hospodárstvo s účtovníctvom.